ZEBRANIE

Związek o/Kalisz informuje, iż dnia 16 sierpnia 2021, o godzinie 18.30 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. Zebranie odbędzie się w Hotel Stajnia Wolica, Wolica 1G, 62-872 Wolica.

Ramowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego zgodnie z Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Oddziału.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności:
- Zarządu Oddziału,
- Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
14. Wybór Delegatów na Zjazd Delegatów.
15. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Informujemy o możliwości zapoznania się z protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Oddziału.
STAŁY PRZEGLĄD KAWLIFIKACYJNY DO HODOWLI

EDYCJA CZERWIEC 2021

Informacje TUTAJ
!! WYSTAWY 2021 !!
Szanowni Państwo,
Zarząd Oddziału informuje, iż ze względu na trwającą epidemię COVID-19 planowane Krajowe Wystawy Psów Rasowych w dniach 05. czerwca i 6. czerwca 2021 nie odbędą się.
W tych trudnych dla nas wszystkich czasach liczymy na Państwa zrozumienie.

PRZYPOMINAMY

Zgodnie z Regulaminem naszego Stowarzyszenia
przypominamy o terminie końcowym opłacenia składek członkowskich do dnia 31 grudnia danego roku i o skutkach statutowych nieopłacenia składki w terminie (skreślenie z listy członków Związku).

!! ZAMKNIĘCIE BIURA !!
Szanowni Państwo, Drodzy Kynolodzy
W związku z sytuacją wywołaną koronawirusem COVID-19,
podjęliśmy decyzję o zamknięciu biura dla interesantów.
Od dnia 19.03.2020 roku do odwołania

poszczególne sprawy załatwiamy następująco:

1. WPISY : PIES REPRODUKTOR / SUKA HODOWLANA W/w wpisy do rodowodu kwalifikujące do hodowli psa/sukę dokonywane będą na podstawie
przesłanych listem poleconym dokumentów ( rodowodu, kart ocen z wystaw, oraz innych wymaganych w danej rasie)
na adres oddziału a po dokonanym wpisie przez kierownika sekcji zostaną odesłane na adres właściciela podany w rodowodzie. Datą kwalifikacji będzie data stempla pocztowego.

2. ODBIÓR RODOWODU Wyrobiony rodowód krajowy lub eksportowy na wniosek właściciela skierowany drogą e-mail: zk-kalisz@o2.pl odeśle biuro oddziału na adres właściciela lub adres hodowcy w przypadku rodowodu eksportowego.

3. WYROBIENIE RODOWODU Aby wyrobić rodowód krajowy lub eksportowy należy przesłać metrykę psa pocztową przesyłką poleconą z danymi właściciela psa/suki napisane na dodatkowej kartce pismem drukowanym, oraz dołączyć potwierdzenie wpłaty za wyrobienie rodowodu krajowego 60 zł + rejestracja psa 25 zł co daje łącznie 85 zł wpisując na przelewie: wyrobienie rodowodu i rejestracja psa. W przypadku wyrobienia rodowodu eksportowego o który wystąpić może tylko hodowca wraz z metryką i danymi nowego właściciela należy dołączyć dowód wpłaty na kwotę 120 zł tytułem: rodowód eksportowy. Wszystkie wpłaty należy dokonywać na rachunek : ZKwP Oddz. Kalisz, Al. Wojska polskiego 10 B, 62-800 Kalisz, nr rach.: 22 1090 1128 0000 0000 1201 5716

4. PRZEGLĄD MIOTU Przeglądy miotu będą wykonywane tylko i wyłącznie w hodowlach przez osoby/kierowników sekcji wskazanych poniżej:
GRUPA I
Galus Grzegorz tel. 502320044
Skrzypek Dawid tel. 607069060
Kozłowska-Luciak Aleksandra tel. 798752500
GRUPA II
Szymańska Marta tel. 694686555
GRUPA III
Knop Joanna tel. 667001517
SEKCJA PSÓW MYŚLIWSKICH
Renata Kulczyk tel. 605470826
GRUPA V
Spychała Małgorzata tel. 502773732
GRUPA VIII
Kula Joanna tel. 577 440 551
GRUPA IX
Janiak Renata tel. 606450662
Szabelski Andrzej tel. 601978368
GRUPA X
Kmiecik Mirosław tel. 519365101


W/w kierownicy sekcji mogą odmówić przyjazdu do hodowli i wykonania przeglądu miotu mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne i stan swojego bezpieczeństwa. Jeżeli właściwy kierownik sekcji odmówi przyjazdu i wykonania przeglądu można próbować umówić się z kolejną osobą z listy informując ją przy tym, że właściwy kierownik sekcji odmówił wykonania przeglądu. Do odwołania jako jedyny sposób oznakowania szczeniąt jest ich zaczipowanie przez lekarza weterynarii co musi być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.(druk do pobrania tutaj)

Wszelkie ustalenia co do przeglądów miotów, dokumentów przygotowanych na chwilę przeglądu, oraz sposobu płatności za przegląd, metryki, karty miotu i karty krycia należy dokonać z osobą wykonującą przegląd miotu.

Za przyjazd kierownika sekcji lub innej wskazanej osoby do hodowli w celu wykonania przeglądu miotu przysługuje zwrot poniesionych kosztów dojazdu liczny w ten sposób, że jest to iloczyn faktycznie przejechanych w obie strony kilometrów x urzędowa stawka za każdy kilometr wynosząca 0,8358 zł liczna ze wzoru: ilość kilometrów w obie strony x 0,8358 zł = zwrot poniesionych kosztów

5. POZOSTAŁE SPRAWY W wszystkich pozostałych sprawach prosimy o kontakt e-mail: zk-kalisz@o2

Za wszystkie utrudnienia wynikające z zaistniałej sytuacji epidemiologicznej serdecznie przepraszamy, ale najważniejszym dla nas jest Państwa bezpieczeństwo oraz naszych sekcyjnych i pracowników biura.

Za Zarząd:

/-/ Grzegorz Galus


NOWE UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO
Najświeższe komunikaty Zarządu Głównego ZKwP CZYTAJ WIĘCEJ

!!! WYSTAWY 2020!!!
TERMINY
Podano terminy wystaw psów na rok 2020 w Polsce
Wykaz dostępny na stronie Zarządu Głównego

 

!! ZMIANY 01.09.2014 W REGULAMINIE !!

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami
jakie zostały wprowadzone w "Regulaminie Hodowli Psów Rasowych" oraz w
"Regulamin poboru (opłacania) składek członkowskich Związku Kynologicznego w Polsce "

KOMUNIKAT

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób niebudzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegóww kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główn na posiedzeniu w dn.29.10.2011 podjął następujące uchwały:

1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony.
Kierownicy sekcji ras zostają zobowiązani do zaznaczania w protokółach kontroli miotów każdego przypadku ciętego ogona i/lub uszu oraz zgłaszania tego faktu Zarządowi Oddziału.
W rasach, w których występują ogony szczątkowe i/lub skrócone, ogony wszystkich szczeniąt muszą zostać opisane w protokółach kontroli miotów, a następnie w metrykach i rodowodach.

2. Od 01.01.2012r. zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi ogonami i/lub uszami.
Zakaz ten dotyczy WYŁˇCZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przyjęcie na wystawę psa urodzonego w Polsce po 01.01.2012 i poddanego zabiegowi kopiowania, o ile zabieg został przeprowadzony z poszanowaniem art.27 Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.1997, nr 111, poz.724). W takim przypadku właściciel psa zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia oryginał lub, poświadczoną przez jego macierzysty oddział ZKwP, kopię stosownego zaświadczenia lekarskiego, które musi zawierać, umożliwiające weryfikację, szczegółowe dane kontaktowe lecznicy i wystawiającego zaświadczenie lekarza takie jak: nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e-mail. Zaświadczenie pozostaje w dokumentach wystawowych organizatora imprezy.


Dane o reproduktorach proszę podawać według wzoru:

Grupa FCI
RASA

Tytuły Imię Przydomek ur.DD-MM-RRRR r. PKR.XX-00000 ubarwienie
O. ojciec
M. matka
wł. imię, nazwisko i kontakt do właściciela

Dane niekompletne nie będą umieszczane
na stronie związku.
Proszę nie przysyłać plików DOC, DOCX.


Dane o szczeniętach proszę podawać według wzoru:

Grupa FCI
RASA
data ur.DD-MM-RRRR r.
wł. imię, nazwisko i kontakt do właściciela
nazwa hodowli (ewentualnie strona www)

Dane niekompletne nie będą umieszczane
na stronie związku.
Proszę nie przysyłać plików DOC, DOCX.

Informujemy, że składka członkowska za rok 2019 lub 2020 wynosi 70 zł.
Składki można opłacać w kasie Oddziału
lub
na konto: Santander Bank Polska 22 1090 1128 0000 0000 1201 5716
 
Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym
do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie, informacja na stronie Oddziału.