!! URLOP !!


W dniu 01.09.2021 biuro Oddziału będzie zamknięte z powodu urlopu. Zapraszamy od 08.09.2021 !!STA�Y PRZEGL�D KAWLIFIKACYJNY DO HODOWLI

EDYCJA WRZESIE� 2021

Informacje TUTAJ
!! WYSTAWY 2021 !!
Szanowni Pa�stwo,
Zarz�d Oddzia�u informuje, i� ze wzgl�du na trwaj�c� epidemi� COVID-19 planowane Krajowe Wystawy Ps�w Rasowych w dniach 05. czerwca i 6. czerwca 2021 nie odb�d� si�.
W tych trudnych dla nas wszystkich czasach liczymy na Pa�stwa zrozumienie.

PRZYPOMINAMY

Zgodnie z Regulaminem naszego Stowarzyszenia
przypominamy o terminie ko�cowym op�acenia sk�adek cz�onkowskich do dnia 31 grudnia danego roku i o skutkach statutowych nieop�acenia sk�adki w terminie (skre�lenie z listy cz�onk�w Zwi�zku).

!! ZAMKNI�CIE BIURA !!
Szanowni Pa�stwo, Drodzy Kynolodzy
W zwi�zku z sytuacj� wywo�an� koronawirusem COVID-19,
podj�li�my decyzj� o zamkni�ciu biura dla interesant�w.
Od dnia 19.03.2020 roku do odwo�ania

poszczeg�lne sprawy za�atwiamy nast�puj�co:

1. WPISY : PIES REPRODUKTOR / SUKA HODOWLANA W/w wpisy do rodowodu kwalifikuj�ce do hodowli psa/suk� dokonywane b�d� na podstawie
przes�anych listem poleconym dokument�w ( rodowodu, kart ocen z wystaw, oraz innych wymaganych w danej rasie)
na adres oddzia�u a po dokonanym wpisie przez kierownika sekcji zostan� odes�ane na adres w�a�ciciela podany w rodowodzie. Dat� kwalifikacji b�dzie data stempla pocztowego.

2. ODBI�R RODOWODU Wyrobiony rodow�d krajowy lub eksportowy na wniosek w�a�ciciela skierowany drog� e-mail: zk-kalisz@o2.pl ode�le biuro oddzia�u na adres w�a�ciciela lub adres hodowcy w przypadku rodowodu eksportowego.

3. WYROBIENIE RODOWODU Aby wyrobi� rodow�d krajowy lub eksportowy nale�y przes�a� metryk� psa pocztow� przesy�k� polecon� z danymi w�a�ciciela psa/suki napisane na dodatkowej kartce pismem drukowanym, oraz do��czy� potwierdzenie wp�aty za wyrobienie rodowodu krajowego 60 z� + rejestracja psa 25 z� co daje ��cznie 85 z� wpisuj�c na przelewie: wyrobienie rodowodu i rejestracja psa. W przypadku wyrobienia rodowodu eksportowego o kt�ry wyst�pi� mo�e tylko hodowca wraz z metryk� i danymi nowego w�a�ciciela nale�y do��czy� dow�d wp�aty na kwot� 120 z� tytu�em: rodow�d eksportowy. Wszystkie wp�aty nale�y dokonywa� na rachunek : ZKwP Oddz. Kalisz, Al. Wojska polskiego 10 B, 62-800 Kalisz, nr rach.: 22 1090 1128 0000 0000 1201 5716

4. PRZEGL�D MIOTU Przegl�dy miotu b�d� wykonywane tylko i wy��cznie w hodowlach przez osoby/kierownik�w sekcji wskazanych poni�ej:
GRUPA I
Galus Grzegorz tel. 502320044
Skrzypek Dawid tel. 607069060
Koz�owska-Luciak Aleksandra tel. 798752500
GRUPA II
Szyma�ska Marta tel. 694686555
GRUPA III
Knop Joanna tel. 667001517
SEKCJA PS�W MY�LIWSKICH
Renata Kulczyk tel. 605470826
GRUPA V
Spycha�a Ma�gorzata tel. 502773732
GRUPA VIII
Kula Joanna tel. 577 440 551
GRUPA IX
Janiak Renata tel. 606450662
Szabelski Andrzej tel. 601978368
GRUPA X
Kmiecik Miros�aw tel. 519365101


W/w kierownicy sekcji mog� odm�wi� przyjazdu do hodowli i wykonania przegl�du miotu maj�c na uwadze zagro�enie epidemiologiczne i stan swojego bezpiecze�stwa. Je�eli w�a�ciwy kierownik sekcji odm�wi przyjazdu i wykonania przegl�du mo�na pr�bowa� um�wi� si� z kolejn� osob� z listy informuj�c j� przy tym, �e w�a�ciwy kierownik sekcji odm�wi� wykonania przegl�du. Do odwo�ania jako jedyny spos�b oznakowania szczeni�t jest ich zaczipowanie przez lekarza weterynarii co musi by� potwierdzone odpowiednim za�wiadczeniem.(druk do pobrania tutaj)

Wszelkie ustalenia co do przegl�d�w miot�w, dokument�w przygotowanych na chwil� przegl�du, oraz sposobu p�atno�ci za przegl�d, metryki, karty miotu i karty krycia nale�y dokona� z osob� wykonuj�c� przegl�d miotu.

Za przyjazd kierownika sekcji lub innej wskazanej osoby do hodowli w celu wykonania przegl�du miotu przys�uguje zwrot poniesionych koszt�w dojazdu liczny w ten spos�b, �e jest to iloczyn faktycznie przejechanych w obie strony kilometr�w x urz�dowa stawka za ka�dy kilometr wynosz�ca 0,8358 z� liczna ze wzoru: ilo�� kilometr�w w obie strony x 0,8358 z� = zwrot poniesionych koszt�w

5. POZOSTA�E SPRAWY W wszystkich pozosta�ych sprawach prosimy o kontakt e-mail: zk-kalisz@o2

Za wszystkie utrudnienia wynikaj�ce z zaistnia�ej sytuacji epidemiologicznej serdecznie przepraszamy, ale najwa�niejszym dla nas jest Pa�stwa bezpiecze�stwo oraz naszych sekcyjnych i pracownik�w biura.

Za Zarz�d:

/-/ Grzegorz Galus


NOWE UCHWA�Y ZARZ�DU G��WNEGO
Naj�wie�sze komunikaty Zarz�du G��wnego ZKwP CZYTAJ WI�CEJ

!!! WYSTAWY 2020!!!
TERMINY
Podano terminy wystaw psów na rok 2020 w Polsce
Wykaz dost�pny na stronie Zarz�du G�ównego

 

!! ZMIANY 01.09.2014 W REGULAMINIE !!

Zapraszamy do zapoznania si� ze zmianami
jakie zosta�y wprowadzone w "Regulaminie Hodowli Psów Rasowych" oraz w
"Regulamin poboru (op�acania) sk�adek cz�onkowskich Zwi�zku Kynologicznego w Polsce "

KOMUNIKAT

W zwi�zku z uchwalon� przez Sejm RP nowelizacj� Ustawy o Ochronie Zwierz�t (DZ.U.2011,nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób niebudz�cy w�tpliwo�ci zakazuje wykonywania zabiegóww kopiowania uszu i ogonów, Zarz�d G�ówn na posiedzeniu w dn.29.10.2011 podj�� nast�puj�ce uchwa�y:

1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. musz� mie� pozostawione naturalne uszy i ogony.
Kierownicy sekcji ras zostaj� zobowi�zani do zaznaczania w protokó�ach kontroli miotów ka�dego przypadku ci�tego ogona i/lub uszu oraz zg�aszania tego faktu Zarz�dowi Oddzia�u.
W rasach, w których wyst�puj� ogony szcz�tkowe i/lub skrócone, ogony wszystkich szczeni�t musz� zosta� opisane w protokó�ach kontroli miotów, a nast�pnie w metrykach i rodowodach.

2. Od 01.01.2012r. zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi ogonami i/lub uszami.
Zakaz ten dotyczy WY��CZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012.
W wyj�tkowych przypadkach dopuszcza si� przyj�cie na wystaw� psa urodzonego w Polsce po 01.01.2012 i poddanego zabiegowi kopiowania, o ile zabieg zosta� przeprowadzony z poszanowaniem art.27 Ustawy o Ochronie Zwierz�t (DZ.U.1997, nr 111, poz.724). W takim przypadku w�a�ciciel psa zobowi�zany jest do��czy� do zg�oszenia orygina� lub, po�wiadczon� przez jego macierzysty oddzia� ZKwP, kopi� stosownego za�wiadczenia lekarskiego, które musi zawiera�, umo�liwiaj�ce weryfikacj�, szczegó�owe dane kontaktowe lecznicy i wystawiaj�cego za�wiadczenie lekarza takie jak: nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e-mail. Za�wiadczenie pozostaje w dokumentach wystawowych organizatora imprezy.


Dane o reproduktorach prosz� podawa� wed�ug wzoru:

Grupa FCI
RASA

Tytu�y Imi� Przydomek ur.DD-MM-RRRR r. PKR.XX-00000 ubarwienie
O. ojciec
M. matka
w�. imi�, nazwisko i kontakt do w�a�ciciela

Dane niekompletne nie b�d� umieszczane
na stronie zwi�zku.
Prosz� nie przysy�a� plików DOC, DOCX.


Dane o szczeni�tach prosz� podawa� wed�ug wzoru:

Grupa FCI
RASA
data ur.DD-MM-RRRR r.
w�. imi�, nazwisko i kontakt do w�a�ciciela
nazwa hodowli (ewentualnie strona www)

Dane niekompletne nie b�d� umieszczane
na stronie zwi�zku.
Prosz� nie przysy�a� plików DOC, DOCX.

Informujemy, �e sk�adka cz�onkowska za rok 2019 lub 2020 wynosi 70 z�.
Sk�adki mo�na op�aca� w kasie Oddzia�u
lub
na konto: Santander Bank Polska 22 1090 1128 0000 0000 1201 5716
 
Op�acenie sk�adki cz�onkowskiej za rok bie��cy jest warunkiem koniecznym
do korzystania ze wszystkich �wiadcze� Zwi�zku: wystawy, hodowla, szkolenie, informacja na stronie Oddzia�u.