RAMOWY PORZĄDEK
OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU w Kaliszu na dn. 18.03.2018


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności:
- Zarządu Oddziału,
- Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
14. Ogłoszenie wyników Rankingu Wystawowego za 2017 rok oraz wręczenie nagród i wyróżnień.
15. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Według regulaminu